Meny pilegrimsleden.no
Arkitekt / Designkonkurranse

Servicebuprosjektet

Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB setter vi fokus på bærekraft, innovasjon og miljø langs Gudbrandsdalsleden. Samtidig blir tilbudet til vandrerne styrket.

Nasjonalt pilegrimssenter har fått tildelt midler fra Sparebankstiftelsen DNB for å styrke tilbudet til vandrerne langs Gudbrandsdalsleden.

I tidsrommet jan.2019 - sept.2020 skal det utvikles og settes ut seks bærekraftige og innovative servicebuer langs leden. Buene skal gi tilgang på toalett, rent vann, søppelhåndtering, wifi og lading av telefon.

Servicebuene skal plasseres i øde områder hvor det ikke er annen tilgang til fasiliteter og vi ønsker derfor innovative og bærekraftige løsninger på teknologi og design.

Norge ligger langt framme når det gjelder ny teknologi og miljøvennlige løsninger. Som første del av prosjektet, inviterer vi arkitektstudenter til en idékonkurranse, hvor de kan komme med forslag til design og løsninger til innovative og miljøvennlige servicebuer. En nyutviklet servicebu vil være en spennende kobling mellom pilegrimstradisjon og moderne menneskers behov og kultur. I tillegg vil dette være en fantastisk eksponering av teknologi, ny arkitektur og norske byggematerialer.

Variert bruk av leden krever god infrastruktur. Foto: Eskil Roll

Målet med prosjektet

Vi er opptatt av å utvikle pilegrimsleden som en bærekraftig og miljøvennlig vandringsled.

Pilegrimsleden - St.Olavsvegene til Trondheim er et nettverk av merkede pilegrimsleder som ender ved Nidarosdomen i Trondheim. Hovedtraséen og vårt satsingsområde i dette prosjektet, er Gudbrandsdalsleden fra Oslo til Trondheim. Rundt 70% av pilegrimene som kommer til Trondheim har gått langs Gudbrandsdalsleden og i 2018 ble det registrert vandrere fra mer enn 30 forskjellige land.

I tillegg til langvandrende pilegrimer som ender opp i Trondheim, ser vi en utstrakt lokal og regional bruk av pilegrimsleden. Skoleklasser, konfirmantgrupper, historielag, mosjonister, turlag, vennegjenger, innvandrergrupper og andre vandrere har glede og nytte av pilegrimsleden som tursti.

Med den varierte bruken av pilegrimsleden er den både et nasjonalt og internasjonalt kulturhistorisk reiselivsprodukt, en arena for refleksjon og «den indre reisen» og et godt tilrettelagt og lett tilgjengelig folkehelsetilbud.

Vi ønsker å legge til rette for gode opplevelser for alle som går på pilegrimsleden. Den økende trafikken på leden fordrer god infrastruktur, både for å gi gode opplevelser til de vandrende og for å skåne miljøet mest mulig.

Det er registrert en gjennomsnittlig økning i vandrere på 20 % de siste 7 årene. Foto: Hans-Jacob Dahl

Tilgang til rent vann, toalettfasiliteter og resirkulering av søppel er viktige funksjoner langs en vandringsled som brukes av mange. Allemannsretten som gir adgang til å telte i utmark er for mange vandrere en unik mulighet til å leve tett på naturen, med en fleksibilitet til å legge opp turen ut fra egne premisser. Det gode sommerværet i 2018 førte til rekordmange vandrere med telt og sovepose, i tillegg til at overnattingstallene fra herbergene langs leden viser en økning. Denne trenden forsterker behovet for servicepunkter langs pilegrimsleden, spesielt i områder med lite bebyggelse.

Første del av prosjektet er derfor dedikert til arkitektkonkurransen, med mål om å få inn gode, spennende og gjennomførbare løsningsforslag som kan realiseres innenfor en nøktern kostnadsramme. Parallelt med konkurransen, jobbes det på regionalt plan med å finne de best egnede lokaliseringene til servicebuene.

Etter at konkurransen er avsluttet blir det en prosess for å finne ut hvilken leverandør som på best mulig måte kan gjøre design om til virkelighet. Selve installasjonen av servicebuene er planlagt utført sommeren 2020.

Pilegrimsleden over Dovrefjell. Foto: Eskil Roll