Meny pilegrimsleden.no

Kriterier

Vi ser etter nytenkende, god design og innovative, bærekraftige løsninger til servicebuene som skal stå langs pilegrimsleden. Utformingen vil være basert på resultatet av konkurransen og det er ønskelig at designet kan knyttes til pilegrimstradisjon, uten å dermed være låst til gamle mønstre.

Buene i seg selv skal gi den vandrende tilgang til rent vann, toalett, lading av telefon og tilkobling til wifi. De bør tåle vær og vind, men skal kun være operative på sommeren. De må kunne utplasseres i ulikt terreng, da samme konstruksjon skal benyttes på seks ulike steder langs leden.

Litt om terrenget:

Gudbrandsdalsleden strekker seg fra Oslo til Lillehammer, opp over Dovrefjellet og videre til Trondheim. Leden løper delvis parallelt med E6 og gjennom et mangfoldig og vakkert landskap.

Fra Oslo til Eidsvoll går veien både gjennom by, kulturlandskap og skog og har for det meste lite stigning. Fra Eidsvoll og fram til Lillehammer, begynner landskapet å forandre seg og det er tegn på fjellandskap. Nord for Lillehammer begynner Gudbrandsdalen og leden går langs elven Gudbrandsdalslågen. Det betyr at veien over området har delvis skråning. Den neste delen av leden, som fører til Oppdal, fortsetter videre opp på Dovrefjellet opptil 1200 moh. Området er fjell-landskap, lite bebodd og det finnes ikke noe direkte lokalforsyning i løpet av de neste 100 km til Oppdal. Fra Oppdal til Trondheim er det stort sett skog og kulturlandskap som preger leden.

Tradisjonelt pilegrimssymbol, olavskorset kombinert med valknuten. Foto: Eskil Roll

Hvem kan delta

Studenter innen fagfeltet Arkitektur og Design.

Språk

Konkurransens språk er norsk.

Informasjon

All informasjon relevant til konkurransen vil bli formidlet her på prosjektets hjemmeside.

Kommunikasjon og innlevering

Påmeldingen er nå stengt, fristen var 04.04.2019

Frist for å stille spørsmål gikk ut 11.04.2019. Tilsendte spørsmål med svar finner du her.

Vi følger anonymitetsprinsippet i denne konkurransen. Det vil si at alle henvendelser, også innleveringen, skal sendes på epost til konkurransefunksjonæren, som virker som et mellomledd mellom deltakerne og juryen.

Konkurransedeltakerne er selv ansvarlige for å ivareta anonymiteten inntil konkurransen er avgjort og resultatet er offentliggjort.

Konkurransefunksjonær

Konkurransefunksjonæren er deltakernes eneste kontaktpunkt i forhold til jury og oppdragsgiver og står som mottaker og formidler av alt innkommende i forhold til konkurransen. Oppgaven som konkurransefunksjonær ivaretas av prosjektleder Lisa Skjellfjord og all kommunikasjon skal foregå via epost-adressen: studentkonkurranse@pilegrimsleden.no

Innlevering

Innleveringsfrist er: 07.06.2019

Leveringen skal skje som vedlegg i PDF format, pr. epost til konkurransefunksjonær Lisa Skjellfjord.

Bidraget skal inneholde:
-Maks 3 plansjer i A2-format, som inneholder plan, snitt, fasader og tenkt situasjonsplan. Vi ønsker også å se skisse av bygget plassert i ulikt terreng. Det er ønskelig at plansjenes retning er lagt i portrettformat.
-Formatet skal være 1:50 på plan, snitt og fasader og 1:5 eller 1:2 på detaljer som kan forklare konstruksjon og valg av spesielle løsninger.
-Kort beskrivelse av forslaget, maks 600 ord.
-Anonymisert innlevering; tegningene skal kun merkes med et kort selvvalgt motto, men navn og kontaktinfo meldes til konkurransefunksjonær, som så leverer de anonymiserte bidragene videre til jury. Alt innlevert materiale må være tydelig merket med utkastets motto.

Tidsplan

07.03.2019: Påmelding åpner
04.04.2019: Påmeldingsfrist
11.04.2019: Frist for å stille spørsmål
07.06.2019: Innleveringsfrist
18.06.2019: Resultat foreligger

Forsikring

Deltakerne må selv sørge for forsikring av materialet, dersom dette er ønskelig. Det er deltakernes ansvar å oppbevare en digital versjon av utkastet inntil konkurransen er avsluttet.

Avvik

Utkast der anonymiteten er brutt og dette ikke kan avhjelpes før det presenteres for jury, vil bli avvist. Vesentlige avvik fra konkurransens vilkår og forutsetninger, kan føre til avvisning.

Juryen kan imidlertid velge å premiere utkast som på enkelte punkter avviker fra programmet, dersom juryen finner at avviket er uten vesentlig betydning, eller er klart til fordel for løsning av oppgaven.


Vandrere i frodig landskap. Foto: Hans-Jacob Dahl

Utstilling og publisering

Innbyder har rett til å stille ut og å publisere de innkomne, ikke avviste utkast, etter innleveringsfristen. Dette gjelder også parallelt med juryarbeidet.

Etter at juryen har fullført sitt arbeid, har innbyderen rett til å stille ut eller publisere enten alle eller et utvalg av de bedømte utkastene samt juryens kritikk, samt navnene på de respektive konkurransedeltakerne.

Eiendomsrett, opphavsrett og nytterett

Innbyder har den materielle eiendomsretten til de bedømte utkastene.

Deltakerne beholder opphavsretten til sine utkast, men med følgende begrensning: Ved videreutvikling av prosjektet har innbyder vederlagsfritt rett til å benytte ideer og momenter fra alle premierte og eventuelt innkjøpte bidrag. Konkurransen vil ikke nødvendigvis føre til videre kontrakt om utvikling av arbeidet. Ved innlevering av konkurransebidrag må deltaker være innstilt på at bidraget kan gå gjennom visse endringer gjort av fagekspertise for å bli et realistisk sluttprodukt.

Jury

Juryens mandat er å kåre konkurransens vinner og velge ut to øvrige bidrag som også vil bli premiert. Juryen kan i tillegg tildele "hedrende omtale", men disse gis ikke noe pengebeløp.

Juryen skal også utarbeide en kort skriftlig rapport, som inneholder deres vurderinger, konklusjoner og anbefalinger. Rapporten skal vise hvordan beslutningen er tatt og gi individuell kritikk av de premierte bidragene, samt bidragene som har fått "hedrende omtale". Alle godkjente innleverte bidrag vil få en kort tilbakemelding.

Vi har en godt sammensatt og spennende jury, med både fagpersoner innen arkitektur, representanter fra innbyder, samt andre interessenter i prosjektet. Oversikt over jurymedlemmene finner du her i rekkefølgen deltakelsen er bekreftet:

Marie Louise Anker, arkitekt og direktør for kulturminneforvaltning i Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider. Marie Louise Anker er sivilarkitekt, utdannet ved NTH i 1982 og har en spennende bakgrunn hvor hun blant annet har undervist og forsket ved et universitet i Kina og drevet forskning i Frankrike. Hun har i tillegg vært ansatt som fylkesantikvar i Sør-Trøndelag og i 2007 tok hun doktorgraden ved NTNU med sin avhandling: Kulturminnevern, skjønn og forutsigbarhet. En studie av offentlig arealplanlegging og bevaring av kulturminner. Marie Louise Anker har vært involvert i prosjektet fra starten og har god innsikt i prosjektets målsetning. Hun vil fungere som juryformann og representant for innbyder, samtidig som hun kan gi god faglig tyngde til juryens bedømmelse.

Hans-Jacob Dahl, daglig leder for Pilegrimssenter Dovrefjell. Hans-Jacob Dahl har vært daglig leder for Pilegrimssenter Dovrefjell siden 2010 og var sogneprest i Dovre fra 1989 til 2012. Dahl er en aktiv kulturformidler som foreleser om alt fra historie og olavsminner til flora og fauna langs pilegrimsleden. Han leder vandringer og er godt kjent med pilegrimsleden og med vandrernes behov. Han har i tillegg erfaring fra et lignende prosjekt initiert av Trøndelag fylkeskommune og er for tiden involvert i utviklingen av kongeveien over Dovre. Hans-Jacob Dahl stiller som representant for de regionale pilegrimssentrene langs Gudbrandsdalsleden og kan samtidig bidra med innsikt fra et brukerperspektiv.

Bente Sofie Syversen, innovasjonsrådgiver for Innovasjon Norge. Bente Sofie Syversen er innovasjonsrådgiver i Innovasjon Norge Trøndelag og jobber med alle næringer. Hun hjelper bedrifter med å komme i gang med markedsposisjonering, merkevarebygging og strategisk bruk av design. Hun bidrar med workshops, kurs og veiledning innen forretningsmodellering, Lean Start Up metodikk/markedsavklaring og strategisk posisjonering. Bente har vært juryleder i tre år for Merket for god design, kategori emballasje, i regi av Design og arkitektur Norge (DOGA). Utdannelsen hennes er innen produktdesign, internasjonal prosjektledelse og innovasjonsledelse. Tidligere arbeidserfaring er fra emballasjeindustri, og som selvstendig næringsdrivende.

Eva Grothe, rådgiver Sparebankstiftelsen DNB. Sparebankstiftelsen står bak finansieringen av dette prosjektet og støtter også andre tiltak innen friluftsliv og kulturminner og har dermed god innsikt i motivasjonen bak konkurransen og prosjektet. Eva har jobbet i Sparebankstiftelsen DNB siden 2008, hvor hun de senere år har jobbet spesielt med feltet natur og friluftsliv. Arbeidet innebærer blant annet veiledning av søkere og oppfølging av prosjekter. Flere prosjekter følges tett ved å være ute på befaring og gjennom det, fysisk se hvordan de gjennomføres og hva resultatet tilfører. Innsikt i og erfaring fra gjennomføringen av disse, i tillegg til en MBA fra NHH, gjør at Eva vil bidra med referanser til aktuelle prosjekter og råd om gjennomføring til juryen.

Erik Fenstad Langdalen, arkitekt, professor og viserektor ved AHO. Erik Fenstad Langdalen underviser i eksperimentelle masterkurs innen vern og gjenbruk, med et fokus på nyere fortid: etterkrigsarkitektur, betongbyggeri, masseproduksjon med mer. Han er i tillegg ansvarlig for skolens bygningsarv-program. Hans arkitekturpraksis Erik Langdalen Arkitektkontor AS konsentrerer seg om restaurering og gjenbruk av historiske bygninger. Eksempler på dette er den tidligere amerikanske ambassaden i Oslo og en rekke verneverdige bygningsanlegg i Gudbrandsdalen. Han er selv eier av en fredet gård på Dovre som drives som pilegrimsherberge og kultursenter. Siden 1999 har han arbeidet med en rekke utstillinger, museer og boliger og de siste årene har han jobbet med prosjekter for Nasjonale turistveger. Han er faglitterær forfatter og medredaktør for bøkene «Experimental Preservation» og «Concrete Oslo». Langdalen vil sammen med Anker og Bjørgum, gi verdifull faglig innsikt og kunnskap til juryen, i tillegg til å ha god kjennskap til pilegrimstradisjon.

Knut Bjørgum, senior landskapsarkitekt i Snøhetta. Knut Bjørgum har lang erfaring fra en rekke av Snøhettas prosjekter i inn- og utland og har vært en viktig brikke i utviklingen av Snøhettas tverrfaglige praksis. Knut var Snøhettas prosjektleder for Tverrfjellhytta -“Viewpoint Snøhetta” for Norsk Villreinsenter på Hjerkinn, et byggverk som har vunnet flere priser og høstet omfattende internasjonal anerkjennelse. Bjørgum har i tillegg arbeidet ved Snøhettas kontor i New York og sittet i kontorets ledergruppe. Andre viktige prosjekter inkluderer bl.a besøkssenteret for hulemaleriene i Lascaux, Frankrike og utvidelse av Ordrupgaard Museum i København. Bjørgums erfaring med prosjekter som eksempelvis "Viewpoint Snøhetta" og hans kunnskap innen landskapsarkitektur vil gi god faglig tyngde inn i juryen.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke er tillatt å ta direkte kontakt med jurymedlemmene, da dette vil bryte med anonymitetsprinsippet.

Premie

Juryen vil tildele premie til de tre beste bidragene, hvor vinnerbidraget vil premieres med 50.000kr. Juryen vil i tillegg til vinnerbidraget, velge ut to andre bidrag, som i tillegg til hedrende omtale vil motta 20.000kr hver.

Juryen kan i tillegg velge å kjøpe inn et bidrag, hvor det er elementer de finner spesielt tiltalende, for en fast sum på 5000kr. De kan også tildele hedrende omtale til andre bidrag, men disse gis ikke noe pengebeløp.

Premier i åpne konkurranser er fritatt fra mva-påslag.

Godkjenning av vilkår

Ved innlevering av konkurransebidrag, har deltakeren akseptert konkurransens vilkår.

Spennende materialbruk på infotavle langs leden. Foto: Hans-Jacob Dahl

Romprogram:

Vi håper å få inn gode og gjennomførbare løsningsforslag som reflekterer koblingen mellom pilegrimstradisjon og moderne menneskers behov og kultur.

Servicebuene skal:
-Gi tilgang til rent drikkevann
-Inneholde 2 stk. toaletter og vask for vandrerne
-Ha system for søppelhåndtering
-Gi mulighet for å lade mobil
-Ha wifi
-Tilby stempling av pilegrimspass
-Ha en profil som er lett gjenkjennbar som en del av pilegrimsleden
-Være innovativ
-Være bærekraftig (miljøvennlig og anvendbar fremover i tid, benytte «off-grid» teknologi)
-Bruke norske tradisjonsmaterialer, gjerne med ny vri, kan godt være kombinert med nyere og mer utradisjonelle materialer
-Være relativt liten i areal, men det angis ikke noe direkte arealkrav til de enkelte rommene
-Ha toalett og vask inne, men lading og andre funksjoner kan foregå på overbygd terrasse eller lignende
-Ha innendørs rom for lager av toalettpapir og rengjøringsartikler
-Ha sitteplasser under overbygg

God gjenkjennelighet er viktig langs leden. Foto: BJS

Bedømmelseskriterier:

-God arkitektonisk utforming og attraksjonsverdi
-God oppfyllelse av funksjonskrav
-Fleksibel terrengplassering med mulighet for tilpasning til forskjellig terreng og situasjoner som samtidig gir lite inngrep i naturen
-Materialbruk
-Økonomi og byggbarhet